| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Powiadom znajomego | Newsletter | Nasza-Klasa | Twitter | Facebook |
Grupa Słowińskie Pakiet Start Firma Hosting Subdomena Poczta e-mail Wizytówka Słupsk Ustka
- | - hasła - reklamowe - twojej - firmy - hasła - reklamowe - twojej - firmy - hasła - reklamowe - | -
Pakiet Start Firma
Subdomena
Wizytówka
Hosting
Poczta e-mail

Twoja Firma / Warunki używania

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Twoja Firma. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Twoja Firma może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Twoja Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Twoja Firma, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Twoja Firma nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Twoja Firma. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Twoja Firma udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Twoja Firma nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Twoja Firma uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Twoja Firma jest równoznaczne z udzieleniem Twoja Firma nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Twoja Firma ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Twoja Firma w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Twoja Firma nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Twoja Firma uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Twoja Firma uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.
Web Informer Button

Pakiet Start Firma Hosting Subdomena Wizytówka Poczta e-mail